język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 18/2009

18.06.2009

Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. informuje, iż w dniu 17 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało z dniem 17 czerwca 2009 r. na członków Rady Nadzorczej następujące osoby:
1.Jan Czaja,
2.Vincenzo Colalillo,
3.Agnieszka Federowicz – Gałczyńska,
4.Robert Skłodowski.

Profesor Jan Czaja w latach 1995-1997 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Ponadto, Profesor Jan Czaja był doradcą Ministra Skarbu, jak również byłym posłem na Sejm RP. Sprawował funkcję przewodniczącego rządowej mieszanej Komisji Polsko-Włoskiej. Jego najważniejsze doświadczenia i funkcje związane z gospodarką obejmują:
•przewodniczący Rady Nadzorczej PHZ PZL;
•wiceprzewodniczący Rad Nadzorczych w PHZ "CENZIN" i Elektrowni "Połaniec" w latach 1995–1999;
•prezes Polsko-Włoskiej Izby Gospodarczej;
•doradca i konsultant firm międzynarodowych z zakresu high-tech;
•wiedza teoretyczna z zakresu makroekonomii, handlu zagranicznego i międzynarodowych stosunków gospodarczych;
•uczestnik wielu konferencji międzynarodowych z zakresu gospodarki;
•w latach 1995-1996 odpowiedzialny za promocję polskiej gospodarki za granicą;
•przewodniczący zespołów negocjacyjnych traktatów i kontraktów gospodarczych z wieloma krajami m. in. Włochy, kraje Azji południowo-wschodniej;
•doświadczenia w zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami z zakresu handlu zagranicznego, high-tech, przemysłu obronnego, a także przemysłu rolno-spożywczego.;
•członek Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Lublin S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jan Czaja nie prowadzi innej konkurencyjnej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jan Czaja nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Vincenzo Colalillo z zawodu jest bankierem. W latach 1994 do 1997 pełnił funkcję Wice-Prezesa Zarządu Banku IBP w Warszawie i od 1997 do grudnia 2006 był Przedstawicielem Banca Intesa w Polsce. Obecnie współpracuje z Intesa Mediofactoring S.p.A.. Pan Vincenzo Colalillo jest wspólnikiem i członkiem jednoosobowego zarządu Venture Management Consulting Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Vincenzo Colalillo nie prowadzi innej konkurencyjnej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Vincenzo Colalillo nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Agnieszka Federowicz-Gałczyńska, adwokat, prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie, specjalizującą się w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz włoskich przedsiębiorców, działających na rynku polskim bądź zamierzających rozpocząć współpracę z Polską. W związku z zapisami zasad etyki adwokackiej i godności zawodu zapisanymi w Kodeksie Etyki Adwokackiej uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 10 października 1998 roku nie zajmowała nigdy w cudzym przedsiębiorstwie stanowiska zarządcy ani nie sprawowała funkcji członka zarządu, ani prokurenta w spółkach prawa handlowego. Po raz drugi piastuje funkcję członka Rady Nadzorczej w organie Emitenta. Pani Agnieszka Federowicz-Gałczyńska jest wspólnikiem w spółce Fenice Sp. z o.o.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Agnieszka Federowicz - Gałczyńska nie prowadzi innej konkurencyjnej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Agnieszka Federowicz - Gałczyńska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na odstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Robert Skłodowski posiada wykształcenie wyższe. W 1995 r. ukończył studia ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest licencjonowanym maklerem papierów wartościowych. Karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jako specjalista w departamencie inwestycji kapitałowych. W latach 1997-1999 był zatrudniony przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska S.A., gdzie w ramach departamentu zarządzania aktywami zajmował się lokowaniem środków finansowych tej spółki na rynku pieniężnym i kapitałowym. W latach 1999-2000 pracował jako analityk finansowy w Pioneer Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym S.A., a w latach 2000-2002 zajmował stanowisko dyrektora ds. badań rynkowych w Personal Finance Polska Sp. z o.o. Od końca 2002 r. do początku 2007 r. był menedżerem ds. klientów instytucjonalnych w PKO Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie odpowiadał m.in. za pracownicze programy emerytalne. Od stycznia 2007 r. do czerwca 2008 r. był dyrektorem zarządzającym w firmie doradztwa finansowego Finest - Doradcy Finansowi i Emerytalni. Od lipca 2008 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w OSTOJA Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Robert Skłodowski nie prowadzi innej konkurencyjnej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Robert Skłodowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram