język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 18/2007

18.06.2007

Temat
Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A., zgodnie z zasadą numer 18 ładu korporacyjnego, wynikającą z dokumentu "Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005", przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej North Coast S.A.

SPRAWOZDANIE

Z działalności Rady Nadzorczej North Coast S.A. w okresie od 12 czerwca 2006r. oraz ocena sytuacji Spółki.

Okres sprawozdawczy obejmuje pierwszy rok działalności North Coast S.A. jako spółki akcyjnej , notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Rada Nadzorcza North Coast pracowała w tym okresie w składzie: Jan Czaja – przewodniczący RN, Vincenzo Colalillo – wiceprzewodniczący, Agnieszka Federowicz-Gałczyńska – sekretarz oraz Vincenzo Manno i Robert Skłodowski, członkowie RN. W dniu 2 kwietnia 2007r. rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożył Vincenzo Manno. Na mocy § 11 ust. 3 statutu North Coast , dającego Panu Giorgio Pezzolato, wynikające ze struktury własności, prawo do powołania członka RN, skorzystał on z tego prawa i w dniu 12 czerwca 2007 r. na członka RN North Coast S.A. powołana została pani Ewa Sygitowicz .
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza uczestniczyła w głównym nurcie działalności firmy, śledząc i nadzorując działalność North Coast S.A. Rada pracowała także w trybie §25 Regulaminu RN, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się teleinformatycznego.
Ogółem odbyto cztery posiedzenia RN a ich porządek obejmował najważniejsze dla firmy sprawy: takie jak działalność finansowa, plany i prognozy rozwoju firmy, działalność inwestycyjna, sytuacja giełdowa firmy, wybór audytora do przeglądu sprawozdań finansowych oraz inne sprawy. Działając w tym zakresie RN zapoznawała się z oficjalnymi dokumentami North Coast S.A., wysłuchiwała informacji członków Zarządu firmy, a także korzystała z usług i opinii prawników. Przedstawiała na ich podstawie Zarządowi North Coast własne analizy, opinie i sugestie. Dotyczyło to prowadzenia dokumentacji działalności Zarządu, obiegu informacji, terminowości przesyłania dokumentów do wiadomości i oceny przez Radę . Uwagi RN zostały uwzględnione w toku działalności Spółki.
Na posiedzeniu w dniu 28 września 2006 r. RN zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu firmy z działalności finansowej za I półrocze 2006 oraz z projektem planu rozwoju North Coast S.A. na 2007r. Ze względu na konieczność przeprowadzenia bardziej wnikliwej analizy dokumentów, RN odłożyła termin podjęcia uchwał w tym zakresie i przyjęła je w trybie
obiegowym, w terminie późniejszym. Przedmiotem obrad Rady były także sprawy wyboru biegłych rewidentów w celu zbadania sprawozdania
finansowego Spółki za 2006r. oraz informacja Zarządu o przebiegu realizacji inwestycji North Coast S.A. w Krakowie.
Tematem posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 18 grudnia 2006 r. były również sprawy finansowe Spółki. RN zapoznała się z informacją Zarządu North Coast za III kwartał 2006 r. , który był drugim kwartałem działalności firmy jako Spółki publicznej. W okresie tym nastąpił wzrost sprzedaży towarów , o ok. 17-18%, jednocześnie jednak nastąpił wzrost kosztów sprzedaży, związany głównie ze wzrostem takich kosztów w sieciach hipermarketów w których lokowane były towary komercjalizowane przez North Coast. Jednocześnie Zarząd poinformował o przesunięciu terminu realizacji inwestycji związanych z uruchomieniem delikatesów i punktów typu "corner shops" na rok 2007 r. Doprowadziło to do korekty prognoz finansowych na 2006 r.
Rada zapoznała się także z drobną korektą sprawozdania finansowego Zarządu za II kwartał 2006 r., która nie spowodowała żadnego praktycznego wpływu na ogólne wyniki tego kwartału.
Rada Nadzorcza przyjęła oba wymienione dokumenty w formie uchwał.
Na posiedzeniu RN w dniu 26 marca 2007 r. Rada rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu North Coast za 2006 r. Wynik finansowy za 2006 r. uznano za zadawalający, nie odbiegający od wyników osiąganych w poprzednich okresach. Przyjęto do wiadomości zapowiedź nowych działań promocyjnych i marketingowych Spółki, wywołanej współpracą z sieciami hipermarketów. Efektem tych działań, zdaniem Zarządu, był wzrost sprzedaży w dwóch pierwszych miesiącach 2007 r. aż o 45 % , w porównaniu do analogicznego okresu 2006 r.
Na posiedzeniu tym Rada Nadzorcza zapoznana została szczegółowo z planami inwestycyjnymi Spółki: budową nowego magazynu, zwiększeniem powierzchni biurowej, uruchamianiem nowych oddziałów terenowych, w tym także sklepów i delikatesów. Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu Spółki za 2006 r.
Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 15 czerwca 2007 poświęcone było przede wszystkim przeglądowi i ocenie dokumentów przygotowanych przez władze Spółki na walne zgromadzenie akcjonariuszy, planowane na 27 czerwca 2007 r. a także zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta, dotyczącą badania sprawozdania finansowego Zarządu Spółki North Coast S.A. Opinia firmy audytorskiej Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. , przekazana Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, przyjęta zastała do akceptującej wiadomości Rady Nadzorczej w drodze uchwały Rady. Jest ona zgodna z wcześniej wyrażanymi opiniami RN co do oceny rzetelności sporządzonego sprawozdania finansowego Zarządu za 2006 r.
Rada dokonała także analizy przygotowanego przez Zarząd Sprawozdania z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. oraz wysłuchała dodatkowych wyjaśnień ze strony przedstawicieli Zarządu. Dotyczyły one aktualnej i przewidywalnej sytuacji finansowej Spółki, umów handlowych, zarządzania zasobami finansowymi, ocenie realności zamierzeń inwestycyjnych, perspektywom rozwoju Spółki, działaniom i strategii rynkowej oraz ewentualnym zagrożeniom.
Rada Nadzorcza przyjęła oba wymienione dokumenty w drodze uchwały. Przyjęte zostały także odrębnymi uchwałami: wniosek Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku oraz decyzja o wyborze biegłych rewidentów do przeglądu sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2007.

W opinii Rady Nadzorczej Spółka North Coast S.A. jest firmą o dobrym standingu gospodarczym i finansowym, wypełniającą niszę w zakresie artykułów żywnościowych o podwyższonym standardzie [ biorąc pod uwagę polską specyfikę ]. Spółka utrzymuje dobrą płynność finansową i terminowo realizuje zobowiązania wobec dostawców, klientów, instytucji państwowych i finansowych , notuje przyrost sprzedaży. Wejście na giełdę i przyrost środków finansowych Spółka wykorzystuje przede wszystkim do podejmowania nowych inwestycji.
Płynność finansowa North Coast oraz terminowe regulowanie zobowiązań eliminuje powstawanie ewentualnych zagrożeń, także wynikające z korzystania z kredytów. Pewnym zagrożeniem może być rosnące zainteresowanie polskim rynkiem ze strony innych podmiotów i ewentualność wejścia do Polski firm o podobnym profilu, lecz znacznie większych niż North Coast obrotach i możliwościach finansowych.

Jan Czaja ………………………przewodniczący Rady Nadzorczej

Vincenzo Colalillo ……………….wiceprzewodniczący

Agnieszka Federowicz-Gałczyńska ……… sekretarz

Robert Skłodowski …………………………członek

Ewa Sygitowicz ………………………… członek

Marki
Facebook Instagram