język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 17/2019

26.06.2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd North Coast S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2019 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad i do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załącznik nr 1

Marki
Facebook Instagram