język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 17/2017

11.08.2017

Zarząd North Coast S.A. informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru firmy Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 73, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki North Coast S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy North Coast za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2017 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki North Coast S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy North Coast za rok 2017.

North Coast S.A. korzystała wcześniej z usług Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k przy:

  1. przeglądzie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki North Coast S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy North Coast za pierwsze półrocze 2015 roku,
  2. badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki North Coast S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy North Coast za rok 2015,
  3. przeglądzie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki North Coast S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy North Coast za pierwsze półrocze 2016 roku,
  4. badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki North Coast S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy North Coast za rok 2016.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 punkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram