język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 17/2011

30.12.2011

Temat
Aneks do umowy kredytowej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał z Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") podpisany aneks do umowy kredytu nr 2009/16 z dnia 22.01.2010 r. dotyczącej funkcjonowania kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w spółce North Coast S.A. w wysokości 5 mln PLN. Stronami aneksu są Emitent i Bank. Na podstawie aneksu wydłużony został okres wykorzystania kredytu na dotychczasowych warunkach, do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie zmiany warunków funkcjonowania kredytu, ale nie dłużej niż do 20 stycznia 2012 r.

Łączna kwota kredytów zaciągniętych przez Emitenta w Banku wynosi 21 mln PLN.

Oprocentowanie umowy kredytu na największą wartość 16 mln PLN oparte jest o stawkę WIBOR powiększoną o marżę banku. Ostateczny termin spłaty kredytu został wyznaczony na dzień 30 czerwca 2012 r.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

Marki
Facebook Instagram