język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 17/2010 k

01.07.2010

Temat
Uzupełnienie informacji zawartych w treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2010 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. w załączeniu przekazuje korektę treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Opublikowana treść uchwał została uzupełniona o dane dotyczące liczby akcji z których oddano ważne głosy, procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów w tym liczbę głosów "za", "przeciw", i "wstrzymujących się".

Było:

UCHWAŁA NR 1/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Dariusza Szcześniaka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie
przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy North Coast S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2009.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2009.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North Coast za rok 2009.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast za rok 2009.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2009.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, na które składa się:
1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 85.227.400,94 zł (osiemdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta złotych 94/100).
3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 zamykający się zyskiem netto w kwocie 4.072.436,20 zł (cztery miliony siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych 20/100).
4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.472.436,20 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych 20/100).
5) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. na sumę 241.901,71 zł (dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset jeden złotych 71/100).
6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
North Coast w 2009 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North Coast za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2009, na które składa się:
1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2009 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 115.955 tys. zł (sto piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
3) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 zamykający się zyskiem netto w kwocie 525 tys. zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.732 tys. zł (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych).
5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. na sumę 193 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (v) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać podziału osiągniętego przez Spółkę zysku netto za okres obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009 w kwocie 4.072.436,20 zł (cztery miliony siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych 20/100) w ten sposób, iż:

- kwotę 1.600.000,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych) postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy.
- kwotę 2.472.436,20 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych 20/100) postanawia przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego.

§ 2

Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ustalić listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) na dzień 30 sierpnia 2010 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 10 września 2010 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Spółki, Silvano Fiocco, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki, Giorgio Pezzolato, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Spółki, Claudiusa J. Hilla, w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Jana Czaję, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Vincenzo Colalillo, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Spółki, Agnieszkę Federowicz-Gałczyńską, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2009


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Spółki, Roberta Skłodowskiego, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Spółki, Ewę Sygitowicz, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania członka zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 10 ust. 2 pkt. XII Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji członków Zarządu North Coast S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy North Coast S.A. powołuje z dniem 30 czerwca 2010 roku do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki: Silvano Fiocco.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania członka zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 10 ust. 2 pkt. XII Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji członków Zarządu North Coast S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy North Coast S.A. powołuje z dniem 30 czerwca 2010 roku do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki: Giorgio Pezzolato.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Powinno być:UCHWAŁA NR 1/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Dariusza Szcześniaka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 16.999.990 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,12 %;
- łączna liczba ważnych głosów: 26.999.980;
- liczba głosów "za": 26.999.980;
- liczba głosów "przeciw": 0
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 2/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie
przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy North Coast S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2009.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2009.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North Coast za rok 2009.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast za rok 2009.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2009.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 17.000.000 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,12 %;
- łączna liczba ważnych głosów: 27.000.000;
- liczba głosów "za": 27.000.000;
- liczba głosów "przeciw": 0
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 3/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku


Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 17.000.000 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,12 %;
- łączna liczba ważnych głosów: 27.000.000;
- liczba głosów "za": 27.000.000;
- liczba głosów "przeciw": 0
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 4/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009


Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, na które składa się:
1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 85.227.400,94 zł (osiemdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta złotych 94/100).
3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 zamykający się zyskiem netto w kwocie 4.072.436,20 zł (cztery miliony siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych 20/100).
4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.472.436,20 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych 20/100).
5) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. na sumę 241.901,71 zł (dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset jeden złotych 71/100).
6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 17.000.000 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,12 %;
- łączna liczba ważnych głosów: 27.000.000;
- liczba głosów "za": 27.000.000;
- liczba głosów "przeciw": 0
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 5/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
North Coast w 2009 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North Coast za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 17.000.000 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,12 %;
- łączna liczba ważnych głosów: 27.000.000;
- liczba głosów "za": 27.000.000;
- liczba głosów "przeciw": 0
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 6/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2009, na które składa się:
1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2009 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 115.955 tys. zł (sto piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
3) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 zamykający się zyskiem netto w kwocie 525 tys. zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.732 tys. zł (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych).
5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. na sumę 193 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 17.000.000 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,12 %;
- łączna liczba ważnych głosów: 27.000.000;
- liczba głosów "za": 27.000.000;
- liczba głosów "przeciw": 0
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 7/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (v) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać podziału osiągniętego przez Spółkę zysku netto za okres obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009 w kwocie 4.072.436,20 zł (cztery miliony siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych 20/100) w ten sposób, iż:

- kwotę 1.600.000,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych) postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy.
- kwotę 2.472.436,20 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych 20/100) postanawia przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego.

§ 2

Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ustalić listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) na dzień 30 sierpnia 2010 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 10 września 2010 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 17.000.000 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,12 %;
- łączna liczba ważnych głosów: 27.000.000;
- liczba głosów "za": 27.000.000;
- liczba głosów "przeciw": 0
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 8/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Spółki, Silvano Fiocco, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.500.000 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 26,56 %;
- łączna liczba ważnych głosów: 13.500.000;
- liczba głosów "za": 13.500.000;
- liczba głosów "przeciw": 0
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 9/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki, Giorgio Pezzolato, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.500.000 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 26,56 %;
- łączna liczba ważnych głosów: 13.500.000;
- liczba głosów "za": 13.500.000;
- liczba głosów "przeciw": 0
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 10/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Spółki, Claudiusa J. Hilla, w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 17.000.000 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,12 %;
- łączna liczba ważnych głosów: 27.000.000;
- liczba głosów "za": 27.000.000;
- liczba głosów "przeciw": 0
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 11/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Jana Czaję, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 17.000.000 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,12 %;
- łączna liczba ważnych głosów: 27.000.000;
- liczba głosów "za": 27.000.000;
- liczba głosów "przeciw": 0
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 12/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Vincenzo Colalillo, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 17.000.000 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,12 %;
- łączna liczba ważnych głosów: 27.000.000;
- liczba głosów "za": 27.000.000;
- liczba głosów "przeciw": 0
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 13/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Spółki, Agnieszkę Federowicz-Gałczyńską, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 17.000.000 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,12 %;
- łączna liczba ważnych głosów: 27.000.000;
- liczba głosów "za": 27.000.000;
- liczba głosów "przeciw": 0
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 14/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Spółki, Roberta Skłodowskiego, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 17.000.000 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,12 %;
- łączna liczba ważnych głosów: 27.000.000;
- liczba głosów "za": 27.000.000;
- liczba głosów "przeciw": 0
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 15/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Spółki, Ewę Sygitowicz, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 17.000.000 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,12 %;
- łączna liczba ważnych głosów: 27.000.000;
- liczba głosów "za": 27.000.000;
- liczba głosów "przeciw": 0
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 16/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania członka zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 10 ust. 2 pkt. XII Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji członków Zarządu North Coast S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy North Coast S.A. powołuje z dniem 30 czerwca 2010 roku do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki: Silvano Fiocco.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 17.000.000 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,12 %;
- łączna liczba ważnych głosów: 27.000.000;
- liczba głosów "za": 27.000.000;
- liczba głosów "przeciw": 0
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 17/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania członka zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 10 ust. 2 pkt. XII Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji członków Zarządu North Coast S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy North Coast S.A. powołuje z dniem 30 czerwca 2010 roku do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki: Giorgio Pezzolato.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 17.000.000 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,12 %;
- łączna liczba ważnych głosów: 27.000.000;
- liczba głosów "za": 27.000.000;
- liczba głosów "przeciw": 0
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Marki
Facebook Instagram