język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 17/2007

15.06.2007

Temat
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok 2006.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2007 r. po zapoznaniu się z propozycją Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2006, po dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2006 wraz z opinią biegłego rewidenta, postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu, w którym Zarząd zaproponował aby zysk netto osiągnięty w 2006 roku w kwocie 8.181 tys. zł przeznaczyć na:
1. wypłatę dywidendy w wysokości 3.840 tys. zł,
2. zwiększenie kapitału rezerwowego w wysokości 4.341 tys. zł.

Wniosek zostanie przedłożony do rozpatrzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2007 roku.

Podstawa prawna: paragraf 39 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pażdziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Marki
Facebook Instagram