język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 16/2020

15.04.2020

Stanowisko zarządu spółki dotyczące ogłoszonego wezwania.


Podstawa prawna
Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania


Treść raportu:

Zarząd North Coast S.A. _dalej jako: "Spółka"_, działając na podstawie art. 80 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej jako: "Ustawa"_, przekazuje w załączeniu swoje stanowisko dotyczące wezwania ogłoszonego w dniu 27 marca 2020 r. przez następujące podmioty: _1_ Gruppo Lactalis Italia S.r.l. oraz _2_ Castelli Polska Sp. z o.o. _dalej jako: "Wzywający"_ do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki _dalej jako: "Wezwanie"_, uprawniających do wykonywania, łącznie z akcjami Spółki posiadanymi bezpośrednio i pośrednio przez Wzywających, 100% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Niniejsze stanowisko Zarządu zostało przedstawione pracownikom Spółki.

Ponadto Spółka, działając na podstawie art. 80 ust. 3 w zw. z art. 56 ust. 1 Ustawy, przekazuje w załączeniu również opinię zewnętrznego podmiotu na temat ceny akcji w Wezwaniu.


Załączniki

North_Coast_opinia_(1).pdfStanowisko_Zarzadu_(1).pdf

 

Marki
Facebook Instagram