język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 16/2017

27.07.2017

Zarząd Spółki NORTH COAST S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 z dnia 29 maja 2017 r. dotyczącego zawarcia przez Emitenta, jako sprzedającego, ze spółką Perfect Home Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („Kupujący”) umowy sprzedaży 100 % udziałów w spółce zależnej od Emitenta - Habitat Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („Habitat Investments”), dalej zwanej Umową, oraz kolejnych raportów dotyczących aneksów do Umowy, niniejszym informuje o wykonaniu Umowy i sprzedaży udziałów w Habitat Investments.

27 lipca 2017 r. Emitent otrzymał pełną płatność ceny sprzedaży za udziały w Habitat Investments, która łącznie wynosiła 8.600.000 zł, wobec czego z tym dniem nastąpiło przeniesienie własności wszystkich udziałów Habitat Investments (tytułu do udziałów) z Emitenta na Kupującego.

Marki
Facebook Instagram