język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 16/2015

12.03.2015

Temat:
Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza na piśmie w trakcie walnego zgromadzenia, które odbyło się w dniu 26 lutego 2015 roku.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RB 16 2015

Marki
Facebook Instagram