język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 16/2009

18.06.2009

Temat
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2008 roku

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA NR 1/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku

w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Dariusza Grzegorza Szcześniaka

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku

w sprawie
przyjęcia porządku obrad

§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy North Coast S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2008.
8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2008
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North Coast za rok 2008.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast za rok 2008.
11.Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
14.Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
15.Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 3/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 4/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, na które składa się:
1)Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2)Bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 88.063.804,99 zł (osiemdziesiąt osiem milionów sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset cztery złote 99/100).
3)Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 zamykający się zyskiem netto w kwocie 6.305.330,78 zł (sześć milionów trzysta pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 78/100).
4)Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.185.330,78 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 78/100).
5)Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. na sumę 377.793,85 zł (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 85/100).
6)Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 5/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2008

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (v) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać podziału osiągniętego przez Spółkę zysku netto za okres obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 w kwocie 6.305.330,78 zł (sześć milionów trzysta pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 78/100) w ten sposób, iż:

-kwotę 1.600.000,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych) postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy.
-kwotę 4.705.330,78 zł (cztery miliony siedemset pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 78/100) postanawia przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego.

§ 2
Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ustalić listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) na dzień 20 sierpnia 2009 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 10 września 2009 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 6/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
North Coast w 2008 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North Coast za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku

w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2008

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2008, na które składa się:
1)Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2)Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 116.588 tys. zł (sto szesnaście milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).
3)Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 zamykający się zyskiem netto w kwocie 4.107 tys. zł (cztery miliony sto siedem tysięcy złotych).
4)Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.454 tys. zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
5)Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. na sumę 331 tys. zł (trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych).
6)Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2008

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 1 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Spółki, Silvano Fiocco, w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2008

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 1 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki, Giorgio Pezzolato, w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2008

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 1 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Spółki, Claudiusa J. Hilla, w okresie od 1 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2008

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 1 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Jana Czaję, w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2008

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 1 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Vincenzo Colalillo, w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 13/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2008

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 1 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Spółki, Agnieszkę Federowicz-Gałczyńską, w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2008

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 1 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Spółki, Roberta Skłodowskiego, w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 15/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
NORTH COAST S.A. za rok 2008

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 1 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Spółki, Ewę Sygitowicz, w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 16/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1
Działając na podstawie § 10 ust. 2 pkt. XI Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej North Coast S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy North Coast S.A. powołuje z dniem 17 czerwca 2009 roku na członka Rady Nadzorczej Spółki: Pana Jana Czaja

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1
Działając na podstawie § 10 ust. 2 pkt. XI Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej North Coast S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy North Coast S.A. powołuje z dniem 17 czerwca 2009 roku na członka Rady Nadzorczej Spółki: Pana Vincenzo Colalillo

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1
Działając na podstawie § 10 ust. 2 pkt. XI Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej North Coast S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy North Coast S.A. powołuje z dniem 17 czerwca 2009 roku na członka Rady Nadzorczej Spółki: Panią Agnieszkę Federowicz - Gałczyńską

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NORTH COAST S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1
Działając na podstawie § 10 ust. 2 pkt. XI Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej North Coast S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy North Coast S.A. powołuje z dniem 17 czerwca 2009 roku na członka Rady Nadzorczej Spółki: Pana Roberta Skłodowskiego

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram