język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 16/2006

29.05.2006

Temat
Zwołanie WZA Spółki i porządek obrad

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Pruszkowie, przy ulicy 3-go Maja 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 240460 (Spółka), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 Statutu Spółki zwołuje na dzień 21 czerwca 2006 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Hotelu Ideal przy ulicy Bolesława Prusa 1 w Pruszkowie.

Porządek obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
8.Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2005.
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.
11.Zamknięcie Zgromadzenia.


Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, będą akcjonariusze, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą imienne świadectwa depozytowe stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Pruszkowie ul. 3 –go Maja 8 bud. A2, 05-800 Pruszków w terminie do dnia 14 czerwca 2006 r. do godz. 17.00
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie dokonywana na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna komunikatu: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Marki
Facebook Instagram