język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 15/2019

31.05.2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki NORTH COAST S.A. z siedzibą w Pruszkowie, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 26 czerwca 2019 roku, o godzinie 14:00 w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 180, budynek Kopernik Office Buildings A.

 

Informacja odnośnie dywidendy:

 

Proponuje się dywidendę na rzecz akcjonariuszy w kwocie 640.000,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy złotych), tj. 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na każdą akcję Spółki. Jako dzień dywidendy proponuje się dzień 25 września 2019 r., natomiast jako termin wypłaty dywidendy 29 listopada 2019 r.

 

 

W załączeniu Zarząd przekazuje:

- ogłoszenie o zwołaniu ZWZ,

- projekty uchwał na ZWZ,

- formularze dot. wykonywania swoich praw przez akcjonariuszy w zw. ze ZWZ.

 

Projekt uchwał ZWZ

Formularze ZWZ

 

Ogłoszenie ZWZ

Marki
Facebook Instagram