język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 15/2015

05.03.2015

Temat:
Zawiadomienie o nabyciu akcji

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
North Coast S.A. z siedziba w Pruszkowie informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał od Castelli Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Nuova Castelli S.p.A. zawiadomienie o następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005r., Nr 184 poz. 1539) ("Ustawa o ofercie") Castelli Polska sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (dalej "Castelli Polska") niniejszym zawiadamia o przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie (dalej "North Coast") oraz o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania.
Ponadto na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy o ofercie Nuova Castelli S.p.A. z siedzibą w Reggio Emilia, Włochy, (dalej "Nuova Castelli"), która jest spółką dominująca wobec Castelli Polska, zawiadamia o pośrednim nabyciu akcji spółki North Coast.
W dniu 3 marca 2015 r. w wyniku rozliczenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji North Coast ogłoszonego w dniu 17 grudnia 2014 r. Castelli Polska bezpośrednio, a Nuova Castelli pośrednio, nabyła 1 215 363 akcji spółki North Coast, w tym 215 363 akcji na okaziciela oznaczonych kodem ISIN: PLNRTHC00014 oraz 1 000 000 akcji imiennych. Ilość nabytych akcji odpowiada około 37,98% kapitału zakładowego North Coast, dających łącznie prawo do wykonywania 2 215 363 głosów na walnym zgromadzeniu North Coast, co odpowiada około 52,75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu North Coast.
Na dzień 3 marca 2015 r. Castelli Polska bezpośrednio, a Nuova Castelli pośrednio, posiada 1 815 213 akcji North Coast, stanowiących około 56,73% kapitału zakładowego North Coast, które uprawniają do 2 815 213 głosów na walnym zgromadzeniu North Coast, co stanowi około 67,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu North Coast. Obejmuje to:
a) 1 000 000 uprzywilejowanych akcji imiennych North Coast, stanowiących około 31,25% kapitału zakładowego North Coast, które uprawniają do 2 000 000 głosów na walnym zgromadzeniu North Coast, co stanowi około 47,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu North Coast oraz
b) 815 213 akcji zwykłych na okaziciela North Coast, stanowiących około 25,48% kapitału zakładowego North Coast, które uprawniają do 815 213 głosów na walnym zgromadzeniu North Coast, co stanowi około 19,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu North Coast.
Przed nabyciem akcji North Coast wskazanym w niniejszym zawiadomieniu Castelli Polska bezpośrednio, a Nuova Castelli pośrednio, posiadała 599 850 akcji North Coast, stanowiących około 18,75% kapitału zakładowego North Coast, które uprawniały do 599 850 głosów na walnym zgromadzeniu North Coast, co stanowiło około 14,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu North Coast.
Castelli Polska nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje North Coast, ani nie zawarła umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji North Coast."

Marki
Facebook Instagram