język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 15/2014

19.08.2014

Temat:
Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziału Gospodarczego z dnia 6 sierpnia 2014 roku na podstawie, którego w dniu 7 sierpnia 2014 roku wpisano do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmianę struktury kapitału emitenta, wynikającą z uchwały nr 15/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie scalenia akcji spółki, polegającą na:
- zmniejszeniu liczby wszystkich akcji Emitenta z 32.000.000 do 3.200.000;
- podwyższeniu wartości nominalnej jednej akcji z 0,02 zł do 0,2 zł;
- zmniejszeniu liczby akcji serii A z 10.000.000 do 1.000.000;
- zmniejszeniu liczby akcji serii B z 15.000.000 do 1.500.000;
- zmniejszeniu liczby akcji serii C z 7.000.000 do 700.000;
Wysokość kapitału zakładowego nie uległa zmianie i wynosi 640.000 zł.
W wyniku zmiany struktury kapitału dzieli się on na 3.200.000 akcji, w tym:
- 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A;
- 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
dających łącznie 4.200.000 głosów.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 poz. 133).

Marki
Facebook Instagram