język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 15/2013

14.08.2013

Temat:
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Treść:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, że spółka zależna LATTERIA-TINIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie ("Spółka"), w dniu dzisiejszym otrzymała podpisaną umowę zastawu rejestrowego z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, III Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie ("Bank"). Przedmiotem powyższej umowy jest ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz Banku na środkach trwałych (rzeczach ruchomych) stanowiących własność Spółki, których wartość na dzień 3 stycznia 2013 roku wyniosła 20,27 mln PLN. Zastaw ustanowiony na podstawie powyższej umowy podlega wpisowi do rejestru zastawów. Powyższa umowa została zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego Spółce przez Bank kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 19 mln PLN (RB 14/2013) wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami Banku wynikającymi z umowy kredytu.
W pozostałym zakresie umowa nie zawiera warunków odbiegających od warunków stosowanych w tego typu umowach.
Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.
Kryterium uznania powyższej umowy zastawu rejestrowego za znaczącą jest § 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Marki
Facebook Instagram