język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 15/2010

29.06.2010

Temat
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok 2009

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza w głosowaniu w trybie pisemnym po zapoznaniu się z propozycją Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009, po dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2009 wraz z opinią biegłego rewidenta, postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu, w którym Zarząd zaproponował aby zysk netto osiągnięty w 2009 roku w kwocie 4.072 tys. zł przeznaczyć na:
1. wypłatę dywidendy w wysokości 1.600 tys. zł,
2. zwiększenie kapitału rezerwowego w wysokości 2.472 tys. zł.

Marki
Facebook Instagram