język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 14/2019

30.05.2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd North Coast S.A. (Emitent), w uzupełnieniu jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za 2018 rok, opublikowanego 29.03.2019 roku, przekazuje do wiadomości publicznej informacje określone w §70 ust. 6 pkt 5 lit. l oraz §71 ust.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, które nie zostały wcześniej podane.

Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Rada Nadzorcza Pełniona funkcja

Grzegorz Witold Spuz - Szpos Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Michał Jan Bartkowiak Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Tommaso Cibrario Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami kryteria niezależności spełniają członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej:

• Grzegorz Spuz-Szpos,

• Michał Jan Bartkowiak,

Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiada:

• Grzegorz Spuz-Szpos - absolwent Politechniki Lubelskiej, posiadający brytyjski dyplom ACCA oraz dyplom polskiego biegłego rewidenta. W latach 1998-2012 pracował w Ernst & Young Audit sp. z o.o.

 

Wiedzę i umiejętności z zakresu branży FMCG (sprzedaż artykułów spożywczych) posiada:

• Michał Jan Bartkowiak - absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 2015 roku Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w Grupie INEA, wcześniej Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w Grupie Arctic Paper oraz Dyrektor Finansowy w Grupie Eurocash.

W dniu 20 października 2017 roku Komitet Audytu North Coast S.A. przyjął "Politykę wyboru firmy audytorskiej", " Procedury wyboru firmy audytorskiej" oraz "Politykę w zakresie świadczenia dodatkowych usług niebędących badaniem North Coast S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jej sieci".

Główne założenia "Polityki wyboru firmy audytorskiej"

Powołania firmy audytorskiej, zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki North Coast S.A., dokonuje Rada Nadzorcza na podstawie rekomendacji Komitet Audytu.

Komitet Audytu, na etapie przygotowywania rekomendacji dla Rady Nadzorczej i Rada Nadzorcza - przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego, biorą pod uwagę następujące kryteria:

a) cenę zaproponowaną przez podmiot uprawniony do badania,

b) możliwość zapewnienia świadczenia pełnego zakresu usług określonych przez Spółkę (badanie sprawozdań jednostkowych, badania sprawozdań skonsolidowanych, przeglądy etc.),

c) dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek o podobnym do Spółki profilu działalności,

d) dotychczasowe posiadane doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

e) ilość osób dostępnych do prowadzenia badania w spółkach Grupy NORTH COAST,

f) możliwość przeprowadzenia badania w terminach określonych przez Spółkę,

g) reputację podmiotu uprawnionego do badania na rynkach finansowych.

Członkowie Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej przy podejmowaniu decyzji kierują się bezstronnością i niezależnością. Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat. Po pięcioletniej współpracy Spółki z tym samym audytorem obowiązywał go będzie czteroletni okres karencji zanim będzie mógł ponownie podjąć się badania sprawozdań finansowych Spółki. Umowy o badanie z firmą audytorską będą zawierane na okres nie krótszy niż 2 lata.

Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż 5 lat. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego.

Zgodnie z głównymi założeniami "Polityki w zakresie świadczenia dodatkowych usług niebędących badaniem North Coast S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jej sieci przyjmuje się jako zasadę, że biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzająca ustawowe badania Spółki lub podmiot powiązany z firmą audytorską ani żaden z członków sieci, do której należy biegły rewident lub firma audytorska, nie świadczą bezpośrednio ani pośrednio na rzecz Spółki ani jednostek powiązanych żadnych zabronionych usług nie będących badaniem sprawozdań finansowych ani czynnościami rewizji finansowej.

Usługami zabronionymi nie są usługi wskazane wart. 136 ust 2 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Świadczenie usług o których mowa w powyższym ustępie możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową Spółki, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności i wyrażenia zgody przez Komitet Audytu.

Na rzecz Emitenta nie były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowego dozwolone usług niebędące badaniem.

Rekomendacja, o której mowa §70 ust. 6 pkt 5 lit. l Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim nie została wydana, jako niewymagana w związku z przedłużeniem zlecenia dla dotychczasowej firmy audytorskiej, zgodnie z warunkami art. 17 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE.

W 2018 roku odbyły się 4 posiedzenia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej North Coast S.A.:

• 19.03.2018 roku

• 06.04.2018 roku

• 27.08.2018 roku

• 21.12.2018 roku

W załączeniu Emitent przekazuje, uzupełnione o powyższe informacje, sprawozdania Zarządu North Coast S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdanie Zarządu North Coast z działalności Grupy w 2018 roku.

 

Skonsolidowane sprawozdanie ZarząduSprawozdanie Zarządu North Coast

Marki
Facebook Instagram