język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 14/2014

08.08.2014

Temat:
Otrzymanie dofinansowania z ARiMR

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informacje, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 8 sierpnia 2014 roku wypłaciła jej spółce zależnej Latteria – Tinis Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie ("Spółka") dofinansowanie w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" w kwocie 7.855.221,75 PLN. Otrzymana kwota została przeznaczona w szczególności na częściową spłatę kredytu obrotowego Spółki zaciągniętego w banku PeKaO S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Marki
Facebook Instagram