język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 14/2013

14.08.2013

Temat:
Aneksy do umów kredytowych

Treść:
Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał z Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") podpisane aneksy do umów dotyczących funkcjonowania kredytów obrotowych w rachunkach bieżących Emitenta i w spółce od niej zależnej Latteria Tinis Sp. z o. o.

Na podstawie aneksów u Emitenta została:
a)obniżona kwota kredytu zaliczka z 5 mln PLN do 3,5 mln PLN oraz wydłużony okres jego wykorzystania do dnia 30 czerwca 2014 roku;
b)obniżona kwota kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z 16 mln PLN do 1,5 mln PLN oraz wydłużony okres jego wykorzystania do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Na podstawie aneksu w Spółce Latteria Tinis Sp. z o.o. została podwyższona kwota kredytu w rachunku bieżącym z 3 mln PLN do 19 mln PLN oraz wydłużony okres jego wykorzystania do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Oprocentowanie umowy kredytu na największą wartość 19 mln PLN w Spółce Latteria Tinis Sp. z o.o. oparte jest o stawkę WIBOR powiększoną o marżę banku. Ostateczny termin spłaty kredytu został wyznaczony na dzień 30 czerwca 2014 r. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:
a)hipoteka umowna łączna w kwocie 150 % wartości kredytu na nieruchomości położonej w Rzepinie;
b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości położonej w Rzepinie;
c)zastaw na środkach trwałych stanowiących zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego;
d)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych;
e)poręczenie według prawa cywilnego wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji North Coast S.A. oraz poręczenie wg prawa polskiego Alival S.p.A.;
f)pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorcy w Banku,
g)oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i egzekucji wydania rzeczy zastawionych.

Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Marki
Facebook Instagram