język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 14/2011

29.09.2011

Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, iż na posiedzeniu w dniu 28 września 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru firmy Baker Tilly Poland Audit Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Hrubieszowskiej 2, 01-209 Warszawa, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 1898, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania jednostkowego spółki North Coast S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy North Coast za 2011 rok.
North Coast S.A. korzystała wcześniej z usług Baker Tilly Poland Audit Sp. z o.o. (wcześniej Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o.) przy:
1.badaniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2004,
2.sprawdzeniu prawidłowości bilansu sporządzonego na dzień przekształcenia sp. z o.o. w S.A. oraz wystawieniu opinii,
3.sprawdzeniu poprawności przekształcenia zbadanych sprawozdań finansowych za lata 2002, 2003, 2004 na potrzeby Prospektu Emisyjnego,
4.badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 do 31.08.2005 na potrzeby Prospektu Emisyjnego,
5.badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 do 29.08.2005,
6.badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 30.08.2005 do 31.12.2005,
7.badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005,
8.przeglądzie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006,
9.przeprowadzeniu due diligence Spółki Latteria Tinis Sp. z o.o. związanego z zakupem udziałów Latteria Tinis Sp. z o.o.,
10.badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006,
11.przeglądzie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007,
12.badaniu sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007,
13.przeglądzie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008,
14.badaniu sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008.
15.przeglądzie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009,
16.badaniu sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009,
17.przeglądzie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010.
18.badaniu sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010.
19.przeglądzie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 punkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram