język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 14/2009

18.06.2009

Temat
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok 2008

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza w głosowaniu w trybie pisemnym po zapoznaniu się z propozycją Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2008, po dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2008 wraz z opinią biegłego rewidenta, postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu, w którym Zarząd zaproponował aby zysk netto osiągnięty w 2008 roku w kwocie 6.305 tys. zł przeznaczyć na:
1.wypłatę dywidendy w wysokości 1.600 tys. zł,
2.zwiększenie kapitału rezerwowego w wysokości 4.705 tys. zł.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram