język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 14/2008

13.06.2008

Temat
Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. przekazuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.


SPRAWOZDANIE

Z działalności Rady Nadzorczej North Coast S.A., w okresie od 15 czerwca 2007 r. do 18 czerwca 2008 r. oraz ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2007.

Sprawozdanie obejmuje działalność Rady Nadzorczej w okresie od 15 czerwca 2007 r. do 18 czerwca 2008r. oraz ocenę sytuacji finansowo – ekonomicznej Spółki w 2007 r. Był to drugi rok działalności North Coast S.A. jako Spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Rada Nadzorcza pracowała w tym okresie w składzie: Jan Czaja – przewodniczący RN, Vincenzo Colalillo – wiceprzewodniczący, Agnieszka Federowicz – Gałczyńska – sekretarz oraz Robert Skłodowski i Ewa Sygitowicz – członkowie Rady.
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza uczestniczyła w głównym nurcie działalności firmy, kontrolując i nadzorując działalność North Coast S.A., a także wspomagała Spółkę opiniami o charakterze ogólno-doradczym. Rada pracowała także w trybie paragrafu 25 Regulaminu RN, przewidującego wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się teleinformatycznego.
Ogółem Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia, a w porządku dziennym posiedzeń znajdowały się najważniejsze dla Spółki sprawy takie jak: działalność i sytuacja finansowa firmy, w tym opiniowanie okresowych sprawozdań finansowych, zatwierdzanie decyzji Zarządu o podziale zysku, działalność inwestycyjna i prognozy rozwoju firmy, sytuacja giełdowa. Rada Nadzorcza interesowała się także sytuacją finansową i programem rozwoju firm przejętych przez North Coast S.A. wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki. Nadzór Rady Nadzorczej opierał się zarówno o analizę oficjalnych dokumentów Spółki, w tym sprawozdań finansowych, jak i o bezpośrednie informacje członków Zarządu firmy oraz opinie i konsultacje prawników. Stwarzało to podstawy pod własne oceny, przedstawiane Zarządowi przez Radę.
Jeśli chodzi o szczegółowy przedmiot działania Rady Nadzorczej to w ujęciu chronologicznym, przedstawia się on następująco:
- na posiedzeniu w dniu 27 września 2007 r. Rada Nadzorcza rozpatrzyła sprawozdanie z działalności finansowej firmy za II kwartał 2007 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy North Coast i podjęła Uchwałę w tym względzie. RN rozpatrzyła także wstępnie pakiet spraw tzw. "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW". Tematem posiedzenia były także sprawy rozwoju firmy na 2008 r. oraz podejmowane inwestycje. Wskazano na celowość bardziej szczegółowego informowania Rady Nadzorczej o planach rozwoju firmy, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji projektowanych inwestycji, przewidywanych kosztów, terminów realizacji i innych warunków. Podjęto także uchwałę w sprawie wyboru biegłych rewidentów w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.
- na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2007 r. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Zarządu Spółki za I półrocze 2007 oraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem Grupy North Coast za ten okres. Rada uznała, że przedkładane przez Zarząd sprawozdania skonsolidowane winny zawierać także wyodrębnione dane finansowe spółek skonsolidowanych. Przedmiotem oceny przez Radę było także sprawozdanie za III kwartał 2007 r. Rada zapoznała się też z orientacyjnymi wynikami działalności spółki za cały 2007 r. Odnotowano dalszy wzrost obrotów Spółki, przy jednoczesnym poszerzeniu terytorialnego zakresu sprzedaży. Zmianie uległa także organizacja i sieć sprzedaży. Zmniejszyła się sprzedaż za pośrednictwem hipermarketów przy jednoczesnym wzroście obrotów za pośrednictwem supermarketów i restauracji.
- na posiedzeniu w dniu 17 marca 2008 r. Rada Nadzorcza rozpatrzyła sprawozdanie finansowe Zarządu North Coast z działalności Spółki za IV kwartał 2007 r. i przyjęła to sprawozdanie jednogłośną uchwałą. RN uznała wyniki IV kwartału za bardzo dobre a osiągnięty w 2007 r. zysk za satysfakcjonujący. Dodatkowym impulsem rozwoju firmy stają się uruchamiane w różnych wybranych miastach Polski oddziały Spółki a także rozwijana coraz szerzej sprzedaż poprzez mniejsze sklepy sieciowe i restauracje, co pozwala stopniowo ograniczać uzależnienie od sieci hipermarketów. Trend ten ma być kontynuowany.
- na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2008 r. Rada Nadzorcza dokonała przeglądu materiałów przygotowanych na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy North Coast S.A. Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Zarządu Spółki za rok obrotowy 2007 i zapoznano się z opinią niezależnego biegłego rewidenta o rzetelności, prawidłowości i jasności sprawozdania oraz prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych. Rada Nadzorcza podzieliła opinię biegłego rewidenta o prawidłowym, zgodnym z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości, prowadzeniu ksiąg rachunkowych i opartym o nie sprawozdaniem finansowym. RN zajmowała się także skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2007. W drodze uchwały RN przyjęła oba wymienione wyżej dokumenty. Przyjęto także, w drodze uchwały, wniosek Zarządu w kwestii podziału zysku. RN podjęła także uchwałę o wyborze biegłych rewidentów do przeglądu sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2008 r.
W opinii Rady Nadzorczej Spółka North Coast S.A. jest firma i ciągle dobrej sytuacji finansowej i utrwalonej już, stałej obecności na polskim rynku artykułów żywnościowych o podwyższonym standardzie. Rok 2007 był kolejnym rokiem wzrostu sprzedaży towarów oferowanych przez firmę, poszerzaniu sieci sprzedaży i jej dalszej dywersyfikacji. Następuje także dalszy wzrost terytorialnej obecności firmy na obszarze kraju. Spółka utrzymuje stałą płynność finansową i terminowo realizuje zobowiązania wobec dostawców, klientów i instytucji państwowych. Wejście na giełdę stało się – mimo obserwowanego spadku notowań spółek giełdowych – ważnym impulsem rozwojowym firmy, dobrym momentem do rozwoju nowych inwestycji. W prezentowanych materiałach z działalności finansowej firmy za rok obrotowy 2007, a także z wstępnie rozpatrywanych sprawozdań finansowych za I kwartał 2008 r. nie widać żadnych istotnych zagrożeń dla działalności firmy North Coast S.A. i jej finansowego standingu.

Jan Czaja ………………………………… przewodniczący Rady Nadzorczej

Vincenzo Colalillo ……………………….. wiceprzewodniczący

Agnieszka Federowicz – Gałczyńska ……. Sekretarz

Robert Skłodowski ……………………….. członek

Ewa Sygitowicz ………………………….. członek

Marki
Facebook Instagram