język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 14/2007

28.05.2007

Temat
Zwołanie WZA Spółki i porządek obrad

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Pruszkowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 240460 (Spółka), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 27 czerwca 2007 roku, na godzinę 13:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Pruszkowie pod adresem ul. 3 –go Maja 8 budynek A2 (Zgromadzenie).

Porządek obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2006.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
8.Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2006.
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
11.Zamknięcie Zgromadzenia.


Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, będą akcjonariusze, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą imienne świadectwa depozytowe stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w lokalu Spółki w Pruszkowie ul. 3 –go Maja 8, 05-800 Pruszków w terminie do dnia 20 czerwca 2007 r. do godz. 13.00.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna komunikatu: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Marki
Facebook Instagram