język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 14/2006

26.05.2006

Temat
Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii C

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zgodnie z §34 ust.1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz.1744) Zarząd NORTH COAST S.A. informuje, że Uchwałą nr 155/2006 z dnia 26 maja 2006 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na podstawie § 44 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, wyznacza na 31 maja 2006 r. dzień ostatniego notowania 7.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C NORTH COAST S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLNRTHC00022".

Ponadto, Uchwałą nr 156/2006 z dnia 26 maja 2006r. Zarząd Giełdy, na podstawie Uchwały nr 93/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r oraz § 37 ust.2 Regulaminu Giełdy, postanowił wprowadzić z dniem 1 czerwca 2006 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C NORTH COAST S.A., o wartości 0,02 zł (dwa grosze) każda pod warunkiem dokonania w dniu 1 czerwca 2006 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji powyższych akcji spółki NORTH COAST S.A. i oznaczenia ich kodem "PLNRTHC00014"

Marki
Facebook Instagram