język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 13/2019

30.05.2019

Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") nawiązując do raportu bieżącego 5/2018 z dnia 28.05.2018 r. informuje, że spółka zależna LATTERIA-TINIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie w dniu dzisiejszym podpisała aneksy do umów kredytowych:

1.

Aneks do umowy dotyczącej kredytu w rachunku bieżącym nr 2008/5 z dnia 18 czerwca 2008r. zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie .

Przedmiotowy aneks dokonuje modyfikacji zapisów umowy w zakresie:

1) przedłużenia terminu spłaty kredytu w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) do dnia 31 maja 2020 r,

2) zwolnienia zabezpieczenia w postaci poręczenia według prawa cywilnego Alival S.p.A. po zawarciu umowy sprzedaży udziałów Latteria Tinis Sp. z o.o. pomiędzy Alival S.p.A. i North Coast S.A.

2.

Aneks do umowy kredytu zaliczka nr 2013/23 z dnia 10.10.2013r. zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie .

Przedmiotowy aneks dokonuje modyfikacji zapisów umowy w zakresie:

1) przedłużenia terminu spłaty kredytu w wysokości 2.000.000 euro (słownie: dwa miliony euro) do dnia 31 maja 2020 r,

2) zwolnienia zabezpieczenia w postaci poręczenia według prawa cywilnego Alival S.p.A. po zawarciu umowy sprzedaży udziałów Latteria Tinis Sp. z o.o. pomiędzy Alival S.p.A. i North Coast S.A.

3.

Aneks do umowy kredytu obrotowego nr 2016/42 z dnia 31.05.2016 r. zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotowy aneks dokonuje modyfikacji zapisów umowy w zakresie:

1) zwolnienia zabezpieczenia w postaci poręczenia według prawa cywilnego Alival S.p.A. po zawarciu umowy sprzedaży udziałów Latteria Tinis Sp. z o.o. pomiędzy Alival S.p.A. i North Coast S.A.

 

Pozostałe warunki wymienionych umów nie uległy zmianie i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd North Coast S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż podpisane aneksy mogą mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i gospodarczą Emitenta oraz całej Grupy kapitałowej.

Marki
Facebook Instagram