język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 13/2017

22.06.2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku oraz raportu nr 20/2013 z dnia 7 lipca 2013, Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, że spółka zależna LATTERIA-TINIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie w dniu 21 czerwca 2017r. otrzymała obustronnie podpisany aneks do umowy ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 2013/7 zawartej w dniu 3 lipca 2013r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie.

Aneks dokonuje modyfikacji zapisów umowy w zakresie:

  1. zmiany wysokości zastawu do ogólnej wartości 11.599.854,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote) ustalonej na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
  2. zmiany wysokości zabezpieczenia wierzytelności Banku do najwyższej sumy zabezpieczenia 13.500.000 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych)

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd North Coast S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż ustanowione zabezpieczenie może mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i gospodarczą Emitenta oraz całej Grupy kapitałowej.

Marki
Facebook Instagram