język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 13/2015

05.03.2015

Temat:
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez członka zarządu

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Giorgio Pezzolato zawiadomienie o następującej treści:
"Na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94 t.j.) jako osoba wchodząca w skład organów zarządzających North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Spółka") niniejszym zawiadamiam o dokonanej przeze mnie transakcji zbycia akcji Spółki w wyniku zapisania się w dniu 14 stycznia 2015 roku w siedzibie UniCredit CAIB Poland S.A. na sprzedaż posiadanych przeze mnie 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki oraz 50.000 akcji na zwykłych na okaziciela serii B Spółki (łącznie "Akcje") za cenę 3,80 zł za Akcję w ramach ogłoszonego przez Salford Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 17 grudnia 2014 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. W dniu 3 marca 2015 roku nastąpiło rozliczenie złożonego zapisu i nabycie własności Akcji przez wzywającego."

Marki
Facebook Instagram