język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 13/2013

19.07.2013

Temat:
Znaczący pakiet akcji

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz.1439 z późn. zm.) North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała informację, iż w wyniku zawarcia w dniu 11 lipca 2013 r. transakcji nabycia akcji Spółki (data rozliczenia transakcji 16 lipca 2013 r.) przez BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("BPH TFI") posiada w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki z ponad 5 % ogólnej liczby głosów.

Przed transakcją BPH TFI posiadał w imieniu funduszy 2.074.626 akcji Spółki, co stanowiło 6,48% udziału w kapitale zakładowym, oraz 2.074.626 głosów, co stanowiło 4,94% udziału w ogólnej liczbie głosów. Aktualnie BPH TFI posiada w imieniu funduszy 2.176.826 akcji Spółki, co stanowi 6,80% udziału w kapitale zakładowym, oraz 2.176.826 głosów, co stanowi 5,18% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Dodatkowo BPH TFI jako podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 211 poz.1384 z późn. zm.) - zarządzenie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, posiada w imieniu zleceniodawców oraz funduszy prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki z ponad 5% ogólnej liczby głosów.

Podmioty zależne od funduszy nie posiadają akcji Spółki. Fundusze nie zawarły z podmiotami trzecimi umów, na podstawie których uzyskałyby prawo do wykonywania głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: art.70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Marki
Facebook Instagram