język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 13/2008

13.06.2008

Temat
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok 2007

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2008 r. po zapoznaniu się z propozycją Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2007, po dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2007 wraz z opinią biegłego rewidenta, postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu, w którym Zarząd zaproponował aby zysk netto osiągnięty w 2007 roku w kwocie 9.142 tys. zł przeznaczyć na:
1.wypłatę dywidendy w wysokości 5.120 tys. zł,
2.zwiększenie kapitału rezerwowego w wysokości 4.022 tys. zł.

Wniosek zostanie przedłożony do rozpatrzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2008 roku.

Podstawa prawna: paragraf 39 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych.

Marki
Facebook Instagram