język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 13/2007

25.05.2007

Temat:
Umowa dotycząca nabycia udziałów Habitat Investments Sp. z o.o.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść:
Zarząd Firmy North Coast S.A. informuje, iż w dniu 25 maja 2007 r. nabył 100 % udziałów Habitat Investments Sp. z o.o. ("Spółka") z siedzibą w Krakowie na podstawie Umowy Zbycia Udziałów zawartej w dniu 24 maja 2007 r. ze Stefanem Twardakiem oraz Waldemarem Markiewiczem. North Coast S.A. nabył przedmiotowe udziały za kwotę 7.866.880 zł (słownie: siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt).

Podstawowym składnikiem majątku Habitat Investments Sp. z o.o. jest prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność usytuowanych na tym gruncie budynków, w szczególności kamienicy. Nieruchomość znajduje się w Krakowie, przy ulicy Szpitalnej 6. Zakup udziałów związany jest z kontynuacją planów rozwojowych North Coast S.A.

Marki
Facebook Instagram