język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 13/2006

11.05.2006

Temat
Rejestracja zmiany kapitału zakładowego Spółki

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 09.05.2006 dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 140.000 zł, wynikającego z publicznej emisji 7.000.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,02 każda. Aktualna wysokość kapitału zakładowego równa jest 640.000 zł, a liczba wszystkich akcji wynosi 32.000.000. Ogólna liczba głosów po wpisie zmiany kapitału zakładowego wynosi 42.000.000.
Kapitał zakładowy po rejestracji dzieli się na:
- 10.000.000 akcji imiennych serii A (akcje uprzywilejowane co do głosu w taki sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu),
- 15.000.000 akcji na okaziciela serii B,
- 7.000.000 akcji na okaziciela serii C.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Marki
Facebook Instagram