język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 12/2020

27.03.2020

Informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji North Coast S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki North Coast S.A., dalej: "Emitent" lub "Spółka", działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie MAR"_, informuje, że powziął informację o ogłoszeniu w dniu 27 marca 2020 r. przez GRUPPO LACTALIS ITALIA S.r.l. z siedzibą w Mediolanie _"Wzywający 1"_ oraz Castelli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie "Wzywający 2"_ oraz Lactalis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _"Nabywający"_, działającymi w porozumieniu o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623_ _"Ustawa"_, wezwania do zapisywania się na sprzedaż 834.539 _osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć_ akcji Spółki uprawniających do wykonywania 834.539 _osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć_ głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 26,07% kapitału zakładowego Spółki i 19,87 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki _"Akcje"_. Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela, zdematerializowanymi, dopuszczonymi i wprowadzonymi do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zarejestrowanymi w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczonymi kodem ISIN PLNRTHC00014, o wartości nominalnej 0,20 zł _dwadzieścia groszy_ każda.

Każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Wezwanie zostało ogłoszone, na podstawie art. 74 ust. 2 oraz art. 91 ust. 5 Ustawy oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań _Dz.U. z 2017 r. poz. 1748_.

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Lactalis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Tym samym, zamiarem Wzywających jest uzyskanie 100% Akcji Spółki oraz 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Treść wezwania jest dostępna pod niniejszym linkiem.

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/35714719,wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-north-coast-sa

Marki
Facebook Instagram