język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 12/2019

30.05.2019

Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") w związku z raportem bieżącym nr 4/2018 z dnia 28.05.2018 roku informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał aneks do umowy dotyczącej kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z dnia 6 lutego 2001 roku zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank").

Aneks dokonuje modyfikacji zapisów umowy w zakresie przedłużenia terminu spłaty kredytu w kwocie 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) do dnia 31 maja 2020 roku oraz modyfikacji zabezpieczenia poprzez zwolnienie hipoteki na nieruchomości znajdującej się w Krakowie przy ulicy Ciepłowniczej 80.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd North Coast S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż podpisany aneks do umowy kredytowej może mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i gospodarczą Emitenta oraz całej Grupy kapitałowej.

Marki
Facebook Instagram