język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 12/2015

05.03.2015

Temat:
Zawiadomienie o zbyciu akcji

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Silvano Fiocco zawiadomienie o następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ppkt a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r., nr 184 poz. 1539) niniejszym zawiadamiam, iż posiadając dotychczas 25 % ogólnej liczby głosów w North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Spółka") zmniejszyłem swój udział do 0 % ogólnej liczby głosów, a więc zbyłem wszystkie posiadane przez siebie akcje Spółki.
Zmniejszenie ilości posiadanych przeze mnie głosów w Spółce nastąpiło w wyniku zapisania się w dniu 14 stycznia 2015 roku na sprzedaż posiadanych przeze mnie 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki oraz 50.000 akcji na zwykłych na okaziciela serii B Spółki (łącznie "Akcje") w ramach ogłoszonego przez Salford Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 17 grudnia 2014 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. W dniu 3 marca 2015 roku nastąpiło rozliczenie złożonego zapisu i nabycie własności Akcji przez wzywającego.
Przed zmianą udziału posiadałem 550.000 akcji Spółki stanowiących 17,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych stanowiących 15,63 % kapitału zakładowego Spółki oraz 50.000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 1,56 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.050.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co odpowiada 25 % ogólnej liczby głosów, w tym 1.000.000 głosów z akcji imiennych co odpowiada 23,81 % ogólnej liczby głosów oraz 50.000 głosów z akcji na okaziciela, co odpowiada 1,19 % ogólnej liczby głosów.
Aktualnie ani osobiście ani podmioty ode mnie zależne nie posiadają akcji Spółki. Nie zawierałem umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki."

Marki
Facebook Instagram