język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 12/2014

06.08.2014

Temat:
Aneksy do umów kredytowych

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał z Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") podpisane aneksy do umów dotyczące funkcjonowania kredytów w rachunkach bieżących oraz podpisane aneksy do umów kredytu zaliczka zawarte pomiędzy Bankiem a Emitentem oraz Bankiem i spółką zależną od Emitenta Latteria Tinis Sp. z o.o.("Spółka").
Na podstawie aneksów wydłużone zostały okresy wykorzystania i terminy spłaty kredytów funkcjonujących w rachunkach bieżących do dnia 31 października 2014 roku. Wydłużone zostały również okresy wykorzystania kredytów zaliczka do dnia 31 października 2014 roku a ostateczne terminy spłaty wyznaczone zostały na dzień nie późniejszy niż 11 lutego 2015 roku dla Emitenta oraz nie późniejszy niż 11 stycznia 2015 roku dla Spółki.

Łączna wartość wszystkich umów zawartych pomiędzy Bankiem oraz Emitentem i Spółką wynosi 32,3 mln PLN.

Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Marki
Facebook Instagram