język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 12/2009

03.06.2009

Temat
Naruszenie zasad ładu korporacyjnego

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. oświadcza, iż w związku ze zwołanym na dzień 17 czerwca 2009 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, nie wypełni, zasady określonej w pkt. II.1.4) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie. Zasada ta zobowiązuje spółki do umieszczenia na stronie internetowej projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą Zgromadzenia. Ze względów organizacyjnych i trwających prac nad treścią uchwał North Coast S.A. nie będzie w stanie w tym terminie opublikować na stronie www projektów uchwał wraz z uzasadnieniem. Komunikat z treścią projektów uchwał zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej 8 dni przed terminem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z terminem wskazanym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram