język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 1/2019

25.01.2019

Zarząd North Coast S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych Emitenta w 2019 roku.

1. Raporty kwartalne:

- skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2019 r. - 15 maja 2019 r.

- skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2019 r. - 15 listopada 2019 r.

 

2. Raport półroczny:

- skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2019 r. - 6 września 2019 r.

 

3. Raporty roczne:

- jednostkowy raport za 2018 r. - 29 marca 2019 r.

- skonsolidowany raport za 2018 r. - 29 marca 2019 r.

 

Jednocześnie na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent informuje, iż nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. i II kwartał 2019 r.

 

Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

 

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

 

Marki
Facebook Instagram