język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 1/2017

11.01.2017

Temat:
Zmiana wpisu w rejestrze zastawów

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, iż w dniu 10 stycznia 2017r. otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 29 grudnia 2016 roku, dotyczące zmiany wpisu w rejestrze zastawów na stanowiących własność Emitenta zapasach towarów. Wartość zbioru została podwyższona do wysokości 7.001.992,77 zł (słownie: siedem milionów jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 77/100) według stanu na dzień 30 września 2016r. a miejsce położenia zbioru zostało dodatkowo rozszerzone (oprócz istniejącego już w magazynie w Pruszkowie (05-800, ul. 3 Maja 8) o magazyny znajdujące się w Krakowie (31-527, ul. Ciepłownicza 80) i Gliwicach (44-100 ul. Bojkowska 92) celem zabezpieczenia wierzytelności Banku Polskiej Kasy Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") z tytułu udzielonego Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami Banku wynikającymi z umowy kredytu obrotowego numer 2001/05 wraz z późniejszymi zmianami.

Pomiędzy Emitentem i Bankiem nie występują jakiekolwiek powiązania. Ponadto według wiedzy Emitenta pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a Bankiem i osobami nim zarządzającymi także nie zachodzą powiązania.

Zarząd North Coast S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż ustanowione zabezpieczenie może mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i gospodarczą Emitenta oraz całej Grupy kapitałowej.

Marki
Facebook Instagram