język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 1/2011

05.01.2011

Temat
Zawarcie umów leasingowych przez spółkę zależną

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka od niej zależna Latteria Tinis Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie otrzymała cztery podpisane umowy leasingu finansowego (z czego trzy dotyczą leasingu zwrotnego). Umowy zostały zawarte pomiędzy Pekao Leasing Sp. z o.o.("Finansujący") a Latteria Tinis Sp. z o.o.("Korzystający"). W ramach umów leasingowych Finansujący zobowiązuje się nabyć od wskazanych przez Korzystającego dostawców określone przedmioty leasingu i oddać Korzystającemu do używania. Przedmiotami leasingu jest: linia do konfekcjonowania sera mozzarella, kocioł parowy, drenator i urządzenie do przygotowywania i zadawania kwasku cytrynowego oraz zasobnik lodu glikolowy. Wynagrodzenie z tytułu wszystkich umów leasingu razem w innymi opłatami z tytułu leasingu wynosi 1.125 tys. EUR. Umowy zostały zawarte na okres 60 miesięcy. Oprocentowanie leasingu oparte jest o stawkę EURIBOR 1M powiększoną o marżę Finansującego. Zabezpieczeniem umów leasingu jest:
- weksel in blanco,
- przystąpienie do długu North Coast S.A. zabezpieczone wekslem własnym in blanco (umowa przystąpienia do długu Korzystającego do kwoty 1.640.000 EUR),
- gwarancja korporacyjna Alival S.p.A.,
- podporządkowanie pożyczek od udziałowców względem zobowiązań wobec Pekao Leasing Sp. z o.o
Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta, gdzie do łącznej wartości umów leasingowych została także doliczona umowa o wstąpienie przez North Coast S.A. w dług.

Marki
Facebook Instagram