język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 1/2009

15.01.2009

Temat
Lista informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku

Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku.

Raporty bieżące:
1. Raport bieżący 1/2008 z dnia 16.01.2008, Informacja w sprawie niestosowania w North Coast S.A. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
2. Raport bieżący 2/2008 z dnia 16.01.2008, Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku
3. Raport bieżący 3/2008 z dnia 16.01.2008, Lista informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku
4. Raport bieżący 4/2008 z dnia 30.01.2008, Informacja o transakcjach na akcjach North Coast S.A.
5. Raport bieżący 5/2008 z dnia 20.02.2008, Podpisanie umowy dotyczącej zmiany warunków funkcjonowania kredytu w rachunku bieżącym
6. Raport bieżący 2/2008k z dnia 29.02.2008, Korekta raportu dotyczącego terminów przekazywania raportów okresowych w 2008 roku
7. Raport bieżący 6/2008 z dnia 20.05.2008, Zwołanie WZA Spółki i porządek obrad
8. Raport bieżący 7/2008 z dnia 26.05.2008, Podpisanie umów franchisingowych
9. Raport bieżący 8/2008 z dnia 27.05.2008, Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2007 rok
10. Raport bieżący 9/2008 z dnia 30.05.2008, Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok 2007
11. Raport bieżący 10/2008 z dnia 6.06.2008, Podpisanie umów handlowych
12. Raport bieżący 11/2008 z dnia 10.06.2008, Projekty uchwał będące przedmiotem obrad WZA North Coast S.A. w dniu 18 czerwca 2008 r.
13. Raport bieżący 12/2008 z dnia 13.06.2008, Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
14. Raport bieżący 13/2008 z dnia 13.06.2008, Opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok 2007
15. Raport bieżący 14/2008 z dnia 13.06.2008, Sprawozdanie Rady Nadzorczej
16. Raport bieżący 15/2008 z dnia 19.06.2008, Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki North Coast S.A. w dniu 18 czerwca 2008 roku.
17. Raport bieżący 16/2008 z dnia 19.06.2008, Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2008 roku
18. Raport bieżący 17/2008 z dnia 19.06.2008, Informacja dotycząca podziału zysku za 2007 rok
19. Raport bieżący 18/2008 z dnia 19.06.2008, Powołanie nowego członka zarządu
20. Raport bieżący 19/2008 z dnia 19.06.2008, Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
21. Raport bieżący 20/2008 z dnia 19.06.2008, Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną
22. Raport bieżący 21/2008 z dnia 19.06.2008, Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki zależnej
23. Raport bieżący 22/2008 z dnia 19.06.2008, Udzielenie poręczenia
24. Raport bieżący 23/2008 z dnia 25.08.2008, Informacja o transakcjach na akcjach North Coast S.A.
25. Raport bieżący 24/2008 z dnia 15.09.2008, Otrzymanie podpisanej umowy kredytowej
26. Raport bieżący 25/2008 z dnia 19.09.2008, Aneksy do umów kredytowych zawartych przez spółkę zależną
27. Raport bieżący 26/2008 z dnia 26.09.2008, Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
28. Raport bieżący 27/2008 z dnia 6.10.2008, Informacja o transakcjach na akcjach North Coast S.A.
29. Raport bieżący 28/2008 z dnia 9.10.2008, Informacja o transakcjach na akcjach North Coast S.A.
30. Raport bieżący 29/2008 z dnia 13.10.2008, Informacja o transakcjach na akcjach North Coast S.A.
31. Raport bieżący 30/2008 z dnia 17.10.2008, Informacja o transakcjach na akcjach North Coast S.A.
32. Raport bieżący 31/2008 z dnia 22.10.2008, Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
33. Raport bieżący 32/2008 z dnia 28.10.2008, Informacje o transakcjach na akcjach North Coast S.A.
34. Raport bieżący 33/2008 z dnia 15.12.2008, Uruchomienie kawiarni Espressamente Illy
35. Raport bieżący 34/2008 z dnia 15.12.2008, Zmiana terminu publikacji korekty prognoz na 2008 i 2009 rok


Raporty okresowe:
1. Skonsolidowany i skrócony jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2007 r. z dnia 29.02.2008
2. Skonsolidowany i skrócony jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2008 r. z dnia 15.05.2008
3. Jednostkowy raport roczny za 2007 r. z dnia 30.05.2008
4. Skonsolidowany raport roczny za 2008 r. z dnia 3.06.2008
5. Skonsolidowany i skrócony jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2008 r. z dnia 14.08.2008
6. Skonsolidowany raport półroczny za 2008 r. z dnia 30.09.2008
7. Skonsolidowany i skrócony jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2008 r. z dnia 14.11.2008

Wszystkie wymienione powyżej raporty są dostępne w siedzibie Spółki w Pruszkowie, przy ul. 3 Maja 8 oraz na stronie internetowej Spółki: www.inwestor.northcoast.com.pl

Marki
Facebook Instagram