język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 11/2019

30.05.2019

Zarząd North Coast S.A. ("Emitent") zawiadamia, iż otrzymał informację o zawarciu w dniu 29 maja 2019 r. umowy sprzedaży całościowego pakietu akcji Nuova Castelli SPA (podmiotu dominującego dla North Coast S.A.) przez Chartherhouse Capital Partners na rzecz Lactalis Italia Group.

Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z powziętymi przez Emitenta informacjami na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego sprzedaż akcji uzależniona jest od decyzji właściwych organów regulacyjnych. Emitent nie posiada dalej idących informacji odnośnie przedmiotowej transakcji, przy czym w przypadku realizacji powyższej transakcji, może dojść do zmiany podmiotu dominującego wobec spółki North Coast S.A., w rozumieniu art. 69a ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Marki
Facebook Instagram