język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 11/2016

23.06.2016

Temat:
Uchwały podjęte podczas walnego zgromadzenia

Podstawa prawna:
Artykuł 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść raportu:
North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje, iż zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2016 roku podjęło następujące uchwały:

Uchwała 01/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej."

Uchwała w jawnym głosowaniu została przyjęta jednogłośnie 3 290 638 głosami "za", bez głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się. W głosowaniu oddano 3 290 638 ważnych głosów z 2 290 638 akcji, które stanowią 71.5824375000 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała 02/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A z siedzibą w Pruszkowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Pietkiewicza."

Uchwała w tajnym głosowaniu została przyjęta jednogłośnie 3 290 638 głosami "za", bez głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się. W głosowaniu oddano 3 290 638 ważnych głosów z 2 290 638 akcji, które stanowią 71.5824375000 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała 03/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1) otwarcie Zgromadzenia,

2) odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej,

3) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5) przyjęcie porządku obrad,

6) przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących pokrycia straty,

7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

8) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,

9) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej North Coast S.A.,

10) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast S.A. za rok obrotowy 2015,

11) podjęcie uchwały o pokryciu straty w roku obrotowym 2015,

12) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,

13) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,

14) wybór Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,

15) wolne wnioski i dyskusja,

16) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia"

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została przyjęta jednogłośnie 3 290 638 głosami "za", bez głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się. W głosowaniu oddano 3 290 638 ważnych głosów z 2 290 638 akcji, które stanowią 71.5824375000 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 04/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki

z działalności za rok obrotowy 2015

"Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została przyjęta jednogłośnie 3 290 638 głosami "za", bez głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się. W głosowaniu oddano 3 290 638 ważnych głosów z 2 290 638 akcji, które stanowią 71.5824375000 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 05/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

North Coast S.A.

za rok obrotowy 2015

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1) sprawozdanie finansowe Spółki NORTH COAST S.A. za rok obrotowy 2015 obejmujące:

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 83.815 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy złotych);

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w wysokości 4.528 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych);

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. wykazujące fundusze rezerwowe w kwocie 33.147 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sto czterdzieści siedem tysięcy złotych);

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący przepływy pieniężne netto w kwocie 589 tys. zł (słownie pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) w okresie od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. ;

e) informacje dodatkowe "

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie 3 290 638 głosami "za", bez głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się. W głosowaniu oddano 3 290 638 ważnych głosów z 2 290 638 akcji, które stanowią 71.5824375000 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 06/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej North Coast S.A.

za rok obrotowy 2015

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. po szczegółowym zapoznaniu się oraz wnikliwym przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej North Coast w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku stwierdza, że przedstawione sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Grupie Kapitałowej North Coast zdarzenia gospodarcze oraz działania Zarządu w tym okresie, w związku z czym rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North Coast w roku obrotowym 2015."

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została przyjęta jednogłośnie 3 290 638 głosami "za", bez głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się. W głosowaniu oddano 3 290 638 ważnych głosów z 2 290 638 akcji, które stanowią 71.5824375000 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 07/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast S.A.

za rok obrotowy 2015

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 z późn. zm) po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd spółki North Coast S.A. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast za 2015r., składającego się z :

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

2. skonsolidowanego bilansu na okres od 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 110.304 tys. zł,

3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący kapitał podstawowy w wysokości 640 tys. zł oraz kapitał zapasowy w wysokości 22.465 tys. zł oraz nierozliczony wynik z lat ubiegłych w wysokości 22.428 tys. zł-,

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 wykazujący saldo zamknięcia środków pieniężnych w wysokości 7.533 tys. zł,

5. noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. stwierdza, że powyższe dokumenty zostały sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych w związku z czym rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2015."

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została przyjęta jednogłośnie 3 290 638 głosami "za", bez głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się. W głosowaniu oddano 3 290 638 ważnych głosów z 2 290 638 akcji, które stanowią 71.5824375000 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 08/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie pokrycia straty

w roku obrotowym 2015

"Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki w wysokości 5.763 tys. zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych), zostanie w całości pokryta z zysków Spółki z lat następnych."

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie 3 290 638 głosami "za", bez głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się. W głosowaniu oddano 3 290 638 ważnych głosów z 2 290 638 akcji, które stanowią 71.5824375000 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 09/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Panu Luigi Fici

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Luigi Fici, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została przyjęta jednogłośnie 3 290 638 głosami "za", bez głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się. W głosowaniu oddano 3 290 638 ważnych głosów z 2 290 638 akcji, które stanowią 71.5824375000 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 10/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Panu Daniele Zoni

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Daniele Zoni, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została przyjęta jednogłośnie 3 290 638 głosami "za", bez głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się. W głosowaniu oddano 3 290 638 ważnych głosów z 2 290 638 akcji, które stanowią 71.5824375000 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 11/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Panu Silvano Fiocco

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Silvano Fiocco, pełniącemu do dnia 30 czerwca 2015 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki, a od dnia 30 czerwca do 16 grudnia 2015 roku funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została przyjęta jednogłośnie 3 290 638 głosami "za", bez głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się. W głosowaniu oddano 3 290 638 ważnych głosów z 2 290 638 akcji, które stanowią 71.5824375000 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 12/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Panu Giorgio Pezzolato

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Giorgio Pezzolato, pełniącemu do dnia 30 czerwca 2015 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została przyjęta jednogłośnie 3 290 638 głosami "za", bez głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się. W głosowaniu oddano 3 290 638 ważnych głosów z 2 290 638 akcji, które stanowią 71.5824375000 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 13/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Tommaso Cibrario

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Tommaso Cibrario, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została przyjęta jednogłośnie 3 290 638 głosami "za", bez głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się. W głosowaniu oddano 3 290 638 ważnych głosów z 2 290 638 akcji, które stanowią 71.5824375000 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 14/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Pani Annie Marcie Smółka

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Pani Annie Marcie Smółce, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015."

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została przyjęta jednogłośnie 3 290 638 głosami "za", bez głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się. W głosowaniu oddano 3 290 638 ważnych głosów z 2 290 638 akcji, które stanowią 71.5824375000 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 15/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Piotrowi Grzegorzowi Kocik

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Piotrowi Grzegorzowi Kocik, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została przyjęta jednogłośnie 3 290 638 głosami "za", bez głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się. W głosowaniu oddano 3 290 638 ważnych głosów z 2 290 638 akcji, które stanowią 71.5824375000 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 16/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Grzegorzowi Spuz-Szpos

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Grzegorzowi Spuz - Szpos, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została przyjęta jednogłośnie 3 290 638 głosami "za", bez głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się. W głosowaniu oddano 3 290 638 ważnych głosów z 2 290 638 akcji, które stanowią 71.5824375000 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 17/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Aleksandrowi Jerzemu Mokrzyckiemu

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Aleksandrowi Jerzemu Mokrzyckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została przyjęta jednogłośnie 3 290 638 głosami "za", bez głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się. W głosowaniu oddano 3 290 638 ważnych głosów z 2 290 638 akcji, które stanowią 71.5824375000 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 18/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Janowi Czaja

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Janowi Czaja, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do dnia 30 czerwca 2015 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została przyjęta jednogłośnie 3 290 638 głosami "za", bez głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się. W głosowaniu oddano 3 290 638 ważnych głosów z 2 290 638 akcji, które stanowią 71.5824375000 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 19/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Vincenzo Colalillo

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Vincenzo Colalillo, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej do dnia 30 czerwca 2015 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została przyjęta jednogłośnie 3 290 638 głosami "za", bez głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się. W głosowaniu oddano 3 290 638 ważnych głosów z 2 290 638 akcji, które stanowią 71.5824375000 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 20/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Pani Agnieszce Federowicz-Gałczyńskiej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Pani Agnieszce Federowicz-Gałczyńskiej, Członkowi Rady Nadzorczej do dnia 30 czerwca 2015 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015."

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została przyjęta jednogłośnie 3 290 638 głosami "za", bez głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się. W głosowaniu oddano 3 290 638 ważnych głosów z 2 290 638 akcji, które stanowią 71.5824375000 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 21/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Pani Ewie Sygitowicz

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Pani Ewie Sygitowicz, Członkowi Rady Nadzorczej do dnia 30 czerwca 2015 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015."

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została przyjęta jednogłośnie 3 290 638 głosami "za", bez głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się. W głosowaniu oddano 3 290 638 ważnych głosów z 2 290 638 akcji, które stanowią 71.5824375000 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 22/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Robertowi Skłodowskiemu

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Robertowi Skłodowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej do dnia 30 czerwca 2015 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została przyjęta jednogłośnie 3 290 638 głosami "za", bez głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się. W głosowaniu oddano 3 290 638 ważnych głosów z 2 290 638 akcji, które stanowią 71.5824375000 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 23/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając zgodnie z art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia powołać Michała Bartkowiaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej."

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została przyjęta 2 815 213 głosami "za", bez głosów "przeciw" i przy udziale 475 425 głosów wstrzymujących się. W głosowaniu oddano 3 290 638 ważnych głosów z 2 290 638 akcji, które stanowią 71.5824375000 % kapitału zakładowego Spółki.

Marki
Facebook Instagram