język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 11/2012

29.06.2012

Temat
Treść projektu uchwały zgłoszona przez akcjonariusza w dniu 29.06.2012

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy został zgłoszony projekt uchwały do punktu 14 porządku obrad "Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu". Treść projektu uchwały w załączeniu.

Podstawa prawna : § 38 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

WZA zgłoszony projekt uchwały

Marki
Facebook Instagram