język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 11/2010

11.06.2010

Temat
Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. przekazuje do publicznej wiadomości sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.


Sprawozdanie

Z działalności Rady Nadzorczej North Coast S.A. , w okresie od 17 czerwca 2009r. do 29 czerwca 2010r. oraz ocena sytuacji finansowej Spółki w roku obrotowym 2009.

Sprawozdanie obejmuje działalność Rady Nadzorczej w okresie od 17 czerwca 2009r. do 29 czerwca 2010r., czyli okres między dwoma dorocznymi zwyczajnymi Walnymi Zgromadzeniami Akcjonariuszy oraz zawiera ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki za rok obrachunkowy 2009. Był to czwarty rok działalności North Coast S.A. jako Spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Rada Nadzorcza pracowała w omawianym okresie w składzie pięciu członków, ale jej skład – ze względu na upływ kadencji czterech jej członków – został odnowiony. Dotyczyło to następujących osób: Jana Czaji, Vincenzo Colalillo, Agnieszki Fedorowicz – Gałczyńskiej i Roberta Skłodowskiego. Osoby te zostały 17 czerwca 2009r., na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, ponownie wybrane do Rady Nadzorczej, a w Radzie pozostała także pani Ewa Sygitowicz, której kadencja kończy się w 2010r. W dniu 29 czerwca 2009r. Rada Nadzorcza, na zwołanym w tym celu posiedzeniu, ukonstytuowała się w następującym składzie: Jan Czaja – przewodniczący, Vincenzo Colalillo – wiceprzewodniczący, Agnieszka Federowicz – Gałczyńska - sekretarz Rady oraz Ewa Sygitowicz i Robert Skłodowski – jako członkowie.
Inna ważną decyzją dotyczącą funkcjonowania Rady Nadzorczej North Coast S.A. była uchwała Rady z 4 grudnia 2009r. postanawiająca, iż spełniać będzie ona zadania Komitetu Audytu, co jest zgodne z ustawą z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach, zgodnie z którą w tych jednostkach zaufania publicznego w których rady nadzorcze liczą pięć osób, nie zachodzi potrzeba powoływania odrębnego komitetu audytu, a jego zadania spełnia sama rada nadzorcza.
W omawianym okresie Rada Nadzorcza, zgodnie ze swoimi kompetencjami, uczestniczyła w głównym nurcie działalności Spółki, otrzymując bieżące informacje o jej działalności, kontrolując i nadzorując tę działalność, a także przekazując opinie o charakterze doradczym, dotyczących działalności i rozwoju firmy. Członkowie Rady , zgodnie z zadaniami wspomnianego Komitetu Audytu, uczestniczyli w czynnościach biegłych rewidentów,
dokonujących audytu dokumentów finansowych Spółki North Coast S.A. Celem tego uczestnictwa było monitorowanie sposobu, metod, zakresu i przebiegu audytu.
Kontakty bezpośrednie członków Rady Nadzorczej uzupełniane były również komunikacją elektroniczną. W tym też trybie , w razie takiej konieczności, podejmowane były także niektóre uchwały Rady Nadzorczej.
Ogółem Rada Nadzorcza odbyła w okresie sprawozdawczym pięć posiedzeń, a ich tematyka związana była zarówno z wykonywaniem okresowych, ustawowych i statutowych zadań, jak i bieżących spraw, związanych z działalnością firmy North Cooast. S.A. Przedmiotem obrad Rady były więc wyniki finansowe i handlowe Spółki North Coast S.A. oraz spółek zależnych w różnych okresach sprawozdawczych, działalność inwestycyjna i plany rozwojowe Firmy i spółek zależnych. Rok 2009 był dla North Coast S.A. okresem trudnym i w zasadzie nadal uwarunkowania ekonomiczne i finansowe w jakich działa Spółka pozostają trudne. Wynika to ogólnie z nadal niestabilnej sytuacji gospodarczej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, a w szczególności z wahań i osłabienia złotego wobec euro [także dolara ], niestabilności europejskiej waluty, co w decydującym stopniu odbija się na wynikach firmy, opierającej się na imporcie, jaką jest North Coast. S.A. Kryzys gospodarczy, choć w Polsce nie miał zbyt ostrego charakteru, jednak wpływał hamująco i ograniczająco na popyt, zwłaszcza towarów z importu, a więc miał wpływ – w pewnym sensie podwójny [ spadek importu i spadek kursu złotego] - na wyniki tego typu przedsiębiorstw jak North Coast S.A. Szansą na odwrócenie jednostronnego uzależnienia od importu i spadku wartości złotego może być – w ramach Grupy North Coast – uruchomienie produkcji włoskich serów w spółce zależnej Latteria Tinis Sp. z o.o. – której produkcja jest eksportowana do Włoch , a eksport ma być rozszerzany na inne kraje. Latteria Tinis pomyślnie przeszła pod koniec 2009r. proces uzyskania certyfikacji IFS [International Food Standard] i BRC [ British Retailer Consortium], niezbędnych do uznania produktów za odpowiadające standardom jakości i bezpieczeństwa żywności dla dostawców sieci handlowych.
Szczegółowy zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym, w ujęciu chronologicznym i przedmiotowym, przedstawia się następująco:
- na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2009 r. – jak to już wspomniano wyżej - Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w odnowionym składzie.
- na posiedzeniu w dniu 30 września 2009 r. Rada dokonała oceny sprawozdania finansowego Zarządu Spółki North Coast S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy North Coast S.A. za I półrocze 2009 r. i podjęła w tym przedmiocie uchwałę. RN zajęła się także omówieniem stanu realizowanych inwestycji w całej Grupie North Coast oraz zapoznała się z planem rozwoju firmy na 2010 r. Podjęła także uchwałę w sprawie wyboru biegłych rewidentów w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy North Coast za 2009 r.
- w dniu 17 grudnia 2009 r. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania z finansowej działalności North Coast S.A. za III kwartał 2009 r. i podjęła uchwałę w tej sprawie oraz zapoznała się z orientacyjnymi wynikami Spółki i Grupy North Coast za cały 2009 r. Wysłuchano opinii Zarządu Spółki o trudnościach w handlowej działalności firmy, wynikających z aktualnej sytuacji ekonomicznej i rynkowej. Przełożyło się to na wyniki sprzedaży i osiągany przez Spółkę zysk, niższy niż w 2008 r. RN przedyskutowała także nową sytuację jaką w zakresie działania rad nadzorczych stworzyła Ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, w szczególności w zakresie powoływania Komitetów Audytu w ramach rad nadzorczych spółek publicznych.
- w dniu 25 marca 2010 r. Rada Nadzorcza rozpatrzyła i dokonała oceny wyników finansowych Spółki North Coast S.A. i spółek zależnych za IV kwartał 2010 r. i podjęła w tej sprawie odnośne uchwały. Zapoznała się także z bieżącymi wynikami działalności Grupy North Coast. Mimo objawów kryzysu w Unii Europejskiej i w Polsce, co przekładało się na popyt i nastroje konsumenckie, sytuacja finansowa firmy pozostawała stabilna. Było to zasługą przede wszystkim spółki dominującej. Latteria Tinis kumulowała straty, ale zaczynała dopiero produkcję i wchodziła na rynek.
- w dniu 9 czerwca 2010 r. Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdań i dokumentów finansowych Spółki i Grupy kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2009 oraz przyjęła uchwały w tej sprawie. Zapoznano się także z wynikami sprzedaży i działalności finansowej Spółki za I kwartał 2010r .
Rada Nadzorcza przyjęła również podstawowe założenia, oceny i wnioski do sprawozdania ze swojej działalności, które przedstawione będą w formie Sprawozdania Rady na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. w dniu 30 czerwca 2010 r. RN podjęła także uchwałę w przedmiocie wyboru biegłych rewidentów do przeprowadzenia audytu dokumentów finansowych Spółki North Coast S.A. za I półrocze 2010.W opinii Rady Nadzorczej Spółka North Coast S.A. jest nadal w dobrej kondycji , zachowując płynność finansową, pewną pozycję na rynku i wypracowując zysk. Na jej wskaźniki finansowe ogromny wpływ mają jednak spółki zależne, w tym Latteria Tinis. Ogranicza to bieżące możliwości finansowe Spółki, wpływa na zysk całej Grupy Kapitałowej, choć jest także efektem rozwoju North Coast S.A. i poczynionych przez nią inwestycji . W 2009 r. zysk netto North Coast S.A. wyniósł 4 072 tys. zł. , mniej niż w 2008 r. W decydującym stopniu przyczyniło do tego opóźnienie w uruchomieniu produkcji w spółce zależnej Latterii Tinis Sp. z o.o. , co pociągnęło za sobą konieczność zmobilizowania dodatkowych środków finansowych i kredytowych. W rezultacie Grupa Kapitałowa nie osiągnęła zysku, pogorszyły się także podstawowe wskaźniki rentowności Spółki dominującej, takie jak wskaźnik rentowności majątku, kapitału własnego i rentowności sprzedaży. Pogorszyły się także wskaźniki zadłużenia. Wskaźniki płynności finansowej North Coast S.A. nie wykazują jednak żadnych zagrożeń i Spółka zachowuje dobrą kondycję finansową oraz pełną zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. Uruchomienie od początków stycznia 2010 r. w Laterii Tinis docelowej produkcji włoskich serów i osiągnięte w ciągu pięciu miesięcy br. przychody ze sprzedaży stanowią dobrą podstawę do osiągnięcia lepszych wyników dla całej Grupy Kapitałowej w 2010r . Podkreślić należy, w odniesieniu do wyników finansowych North Coast S.A. w 2009 r. że mimo odczuwalnego spowolnienia gospodarczego i spadku popytu, Spółka radziła sobie dobrze, notując nieznaczny tylko spadek sprzedaży, podejmując jednocześnie skuteczne działania przeciwdziałające zagrożeniom, koncentrując się na tych segmentach rynku gdzie jej pozycja konkurencyjna była najmocniejsza, powiększając jednocześnie zakres usług i produktów oraz nawiązując nowe kontakty handlowe i gospodarcze.

Jan Czaja - przewodniczący Rady Nadzorczej
Vincenzo Colalillo - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Agnieszka Federowicz – Gałczyńska - sekretarz Rady
Robert Skłodowski - członek Rady
Ewa Sygitowicz - członek Rady

Marki
Facebook Instagram