język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 11/2007

14.04.2007

Temat
Umowa dotycząca nabycia udziałów Latteria – Tinis Sp. z o.o.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd firmy North Coast S.A. informuje, że w dniu 13 kwietnia 2007 r. podpisał umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów Latteria – Tinis Sp. z o.o. ("Spółka") z siedzibą w Rzepinie. Przedmiotem transakcji jest nabycie przez North Coast S.A. 6 493 udziałów (słownie: sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy) o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset) każdy za łączną kwotę 3.246.500 zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięćset). Zbywającym udziały jest Spółka Rolna Kalsk Sp. z o.o. Własność nabywanych udziałów przejdzie na North Coast S.A. w chwili zapłaty całości ceny sprzedaży (termin płatności – do 17 kwietnia 2007 r.).
Latteria – Tinis Sp. z o.o. powstała w 1998 roku. Działalność Spółki związana jest przede wszystkim z przetwórstwem mleka, produkcją wyrobów mleczarskich i wyrobem serów. North Coast S.A. traktuje przejęcie Latteria – Tinis Sp. z o.o. jako inwestycję długoterminową i bardzo perspektywiczną.
North Coast S.A., oprócz dotychczasowej produkcji w zakładzie Rzepinie, zamierza uruchomić produkcję włoskich serów jak: CACIOTTA, MOZZARELLA, RICOTTA. Intencją North Coast S.A. jest, aby w perspektywie 3 lat, 50-60% produkcji Spółki było eksportowane, głównie do krajów europejskich, takich jak: Włochy czy Niemcy.
Mleczarnia Latteria – Tinis w 2005 roku osiągnęła sprzedaż na poziomie 10,38 mln zł, w 2006 roku 9,45 mln zł. North Coast S.A. wstępnie szacuje, że nabyta mleczarnia osiągnie w 2007 roku sprzedaż na poziomie 15 mln zł, w 2008 roku 28 mln zł, a w 2009 roku sprzedaż powinna wzrosnąć do 40 mln zł.

Marki
Facebook Instagram