język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 11/2006

14.04.2006

Temat
Subskrypcja i sprzedaż akcji North Coast S.A.

Treść raportu:
Zarząd spółki North Coast S.A. przedstawia informacje dotyczące publicznej oferty:
1.data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji i sprzedaży: 29-03-2006 i 31-03-2006r.
2.data przydziału akcji: 03-04-2006 r.
3.liczba akcji objętych subskrypcją i sprzedażą: 8.000.000 akcji serii B oraz 7.000.000 akcji serii C
4.stopa redukcji akcji:
- w Transzy Indywidualnej: 83,75 %
- w Transzy Instytucjonalnej: 0%
5.liczba akcji, na które złożono zapisy: 30.508.753
6.liczba przydzielonych akcji: 8.000.000 akcji serii B oraz 7.000.000 akcji serii C
7.cena emisyjna akcji serii C oraz cena sprzedaży akcji serii B: 3,35 zł
8.liczba osób, które złożyły zapisy akcje:
- w Transzy Indywidualnej: 828
- w Transzy Instytucjonalnej: 475
9.liczba osób, którym przydzielono akcje:
- w Transzy Indywidualnej: 828
- w Transzy Instytucjonalnej: 475
10.akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję)
11.wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: 50 250 000 zł
12.Do dnia dzisiejszego łączne koszty emisji wynoszą: 1.959.793,13 zł, z czego:
a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.229.288,47 zł,
b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł
c. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 418.936,18 zł
d. koszty promocji oferty: 311.568,48 zł
Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki.
13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii C: 0,28 zł

Podstawa prawna: par. 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Marki
Facebook Instagram