język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 10/2016

16.06.2016

Temat:
Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie _Emitent_ informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od członka organu nadzorującego Emitenta zawiadomienia przekazanego w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi _Ustawa_ o dokonanych przez osoby blisko z nim związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ppkt a Ustawy, transakcjach na akcjach Emitenta.

Wykaz transakcji zgodnie z przesłanym zawiadomieniem:
1_ kupno w dniu 3 czerwca 2016 roku 1.420 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 5,3200 zł, w cenie łącznej 7.554,40 zł,
2_ kupno w dniu 7 czerwca 2016 roku 960 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 5,1666 zł, w cenie łącznej 4.959,94 zł,
3_ kupno w dniu 8 czerwca 2016 roku 1.189 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 5,2000 zł, w cenie łącznej 6.182,80 zł,
4_ kupno w dniu 9 czerwca 2016 roku 599 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 5,2000 zł, w cenie łącznej 3.114,80 zł,
5_ kupno w dniu 10 czerwca 2016 roku 905 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 5,3000 zł, w cenie łącznej 4.796,50 zł.

Łączna wartość transakcji wyniosła 26.608,44 zł.
Wszystkie w/w transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie sesyjnym zwykłym.
Osoba przekazująca zawiadomienie nie wyraziła zgody na publikację jej danych osobowych.

Marki
Facebook Instagram