język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 10/2015

03.03.2015

Temat:
Zawiadomienie o stanie posiadania akcji.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, że 3 marca 2015 roku otrzymał od Pana Piotra Cieślaka ("Zawiadamiający") zawiadomienie, iż w dniu 25 lutego 2015 roku Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych działając w imieniu własnym jako akcjonariusz oraz jako pełnomocnik akcjonariuszy: Michał Młynarczyk, Maciej Raczkowski, Marcin Kuczmik, Henryk Zięba udzielili mu pełnomocnictwa i pełnomocnictwa substytucyjnego na podstawie, których był uprawniony do wykonywania według swojego uznania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym na dzień 26 lutego 2015 roku z 184.897 akcji Emitenta, zaś w dniu 26 lutego 2015 roku akcjonariusze Emitenta: Waldemar Wilk i Marcin Marchaja udzielili mu pełnomocnictw do wykonywania według swojego uznania prawa głosu z 26.396 akcji Emitenta na tym walnym zgromadzeniu. W wyniku udzielonych pełnomocnictw Zawiadamiający był uprawniony do wykonywania głosu łącznie z 211.293 akcji Emitenta stanowiących 5,03% głosów w ogólnej liczbie głosów oraz 6,6% w kapitale zakładowym Emitenta. Po zakończeniu walnego zgromadzenia wszystkie udzielone pełnomocnictwa wygasły w związku z czym Zawiadamiający nie posiada obecnie prawa do wykonywania głosu z akcji Emitenta.
Według oświadczenia Zawiadamiającego nie zawarł on z żadną osobą trzecią umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 1382 j.t.) oraz nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiającego, które posiadałyby akcje Emitenta.

Marki
Facebook Instagram