język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 10/2014

01.07.2014

Temat:
Treść projektu uchwały zgłoszona przez akcjonariusza w dniu 30.06.2014

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy został zgłoszony projekt uchwały do punktu 14 porządku obrad "Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki". Treść projektu uchwały w załączeniu.

Podstawa prawna : § 38 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Projekt uchwały scalenie akcji

Marki
Facebook Instagram